IFRS Tools

IFRS Tools

IFRS Tools са набор от софтуерни средства, предназначени за подпомагане на прилагането на МСФО 9

Инструментът за анализ на вземания и обезценки има за цел да минимизира ръчната обработка и корекции на данните, като се избягват и подходи тип „черна кутия“, за да се даде възможност на счетоводители и одитори за преглед на метода и проверка на резултатите.

1. Инструмент за анализ на вземания и обезценки (опростен подход)

Инструментът осигурява прилагането на изискванията на МСФО 9 относно опростения подход за анализ и изчисляване на обезценка на:

 • Търговски и други краткосрочни вземания.
 • Активи по договори с клиенти съгласно МСФО 15 без съществен финансов компонент.
 • Лизингови вземания.

Инструментът генерира обезценката на база модела „очаквана кредитна загуба за целия живот” като взема предвид матрица на кредитните загуби, илюстрирана с „Крива на кредитната загуба” по дни.

Тази крива обобщава детайлна информация (обичайно за последните три години) за поведението на даден портфейл от клиенти, географски район или друг признак за плащане (или неплащане) на продажбите във времето, както и общия ефект на бъдещи фактори, които могат да ѝ влияят. Последните могат да се анализират със статистически модели с цел изследване на ефекта на различни макроикономически и други фактори върху събираемостта. След това получените проценти на очаквана кредитна загуба се прилагат върху салдата на вземанията по фактури към края на съответния отчетен период, за да се определи обезценката за периода.

Методологията и подходът на работа в инструмента са консултирани със специалисти по МСФО 9 в АФА, водеща одиторска и консултантска компания.

2.Инструмент за анализ и оценка на очаквана кредитна загуба на заеми, финансови гаранции, вземания и други финансови инструменти (общ подход)

Инструментът дава възможност за прилагане на общия подход в МСФО 9 за оценка на очакваната кредитна загуба за 12 месеца или за целия живот за финансови инструменти (заеми, гаранции и т.н.), на база на следната методология:

 • Определя се кредитен рейтинг на длъжника на база на общоприети методологии и данни от дружеството. Инструментът разчита на външна, аналитична работа основно по отношение на определянето на рейтинга (където е особено важно да се познават спецификите на дружеството и неговата дейност), както и на анализа на финансовия инструмент (характеристики, история, промяна в кредитния риск, обезпечения и т.н.)
 • Използват се внедрени в инструмента статистически модели за оценка на вероятности за неизпълнение (PD) за 12 месеца или целия живот. Статистическите модели се базират на реални данни за вероятности за неизпълнение по рейтинги за различни периоди, вероятности за преход между различни рейтинги, макроикономически данни и прогнози, и друга информация.
 • Определя се загубата при неизпълнение (LGD), като се анализират характеристиките на конкретния инструмент и съответно очакваната кредитна загуба.
 • Очакваната кредитна загуба се прилага, вкл. с дисконтиране, за да се определи обезценката на инструмента.

Методологията и подходът на работа в инструмента са консултирани със специалисти по МСФО 9 в АФА, водеща одиторска и консултантска компания.

Инструментът за анализ и обезценка на заеми, финансови гаранции, вземания и други финансови инструменти по амортизирана стойност разчита на външно определяне на кредитния рейтинг, но останалите стъпки в методологията се изпълняват автоматично. Има проследимост на данните и възпроизводимост на изчисленията, въпреки че сложността на математическите методи е висока.

Общи характеристики

Детайлност

И двете системи отчитат в детайл характеристиките на финансовия инструмент, който се анализира. В случая на Инструмент 1 това е детайлното историческо поведение на фактурите и пълната специфика на компанията, а за Инструмент 2 това са информацията за длъжника, пазарни данни за поведението на компании с различни рейтинги, прогнозна макроикономическа и друга информация.

Яснота на методологията

Въпреки многостъпковата реализация и понякога относително сложните калкулации, инструментите следват ясна и обяснима методология и дават добра видимост относно отделните фактори, влияещи върху очакваната кредитна загуба и съответно нивата на обезценка.

Моделиране на сценарии

Системите позволяват тестване на различни сценарии за бъдещето, така че получената информация и резултати да бъдат не само надеждни, но и да отразяват очакваните промени в бъдеще.

Ефикасност

Инструментът се предлага с разнообразни опции за честота на използване и заплащане, които могат да се адаптират спрямо спецификите на холдингови структури, големи, средни или малки компании.


IFRS 9

Нашите МСФО инструменти се стремят не само да отговорят на изискванията на МСФО 9, но и да бъдат използвани в управлението на риска и в дейността на финансовата функция, отразявайки конкретните характеристики и реалните резултати за всяка компания.

Цени

1. Инструмент за анализ на вземания и обезценки (опростен подход)

МСП

125
за година

 • Обработка на до 10 000 документа.
Контакт
Ентерпрайз

300
за година

 • Обработка на до 500 000 документа.
Контакт
Ентерпрайз+

450
за година

 • Обработка на до 1 000 000 документа.
Контакт
За холдингови структури и компании с повече от 1 000 000 документа, моля свържете се с нас, за да ви изготвим специализирана оферта.
Цената не включва съдействие при обработка на информация и въвеждането й в Инструмента за анализ на вземания и обезценки. Екипът на Dill Advisory може да предложи такова съдействие, ако се налага. Ценообразуването за такива дейности се базира на реални часове и часова ставка от EUR 50 на час (без ДДС). Моля, свържете се с нас за оценка на такива допълнителни дейности.


2. Инструмент за анализ и оценка на очаквана кредитна загуба на заеми, финансови гаранции, вземания и други финансови инструменти (общ подход)

Бизнес

125 лиценз за година + 75 за всеки оценяван инструмент

 • В цената влиза консултация с нашия екип, темплейт за въвеждане на данни и обработката на предоставените от клиента финализирани данни в темплейта.

Примерна калкулация:

Брой заеми 1 2 3 4 5
Лиценз 125 125 125 125 125
Оценяване на заеми 75 150 225 300 375
Общо 200 275 350 525 500

Контакт
За холдингови структури и компании с повече от 20 инструмента, моля свържете се с нас, за да ви изготвим специализирана оферта.
В цената влиза въвеждане на вашите данни в Инструмента за анализ и оценка на очаквана кредитна загуба по наш шаблон (темплейт), който вие следва да попълните. В цената не се включва съдействие за обработка на вашата информация (ако се налага), за да се въведе в шаблона. Не е включена и консултантска помощ за определяне на рейтинги (ако няма определени) на компаниите длъжници по заеми или други инструменти. Ценообразуването за такива дейности се базира на реални часове и часова ставка от EUR 50 на час (без ДДС). Моля, свържете се с нас за да изготвим конкретна оферта за такива допълнителни дейности на база реалната информация за инструментите и съответните компании.

Контакт


Ако искате да закупите някоя от системите, моля свържете се със Стефан Марков, партньор в Dill Advisory, на следния e-mail:

stefan.markov@dilladvisory.com